MURATLI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN                  
                                           MURATLI MALMÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR    
                   
Eski Plakası Modeli Markası Cinsi Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati İhale Yeri SINIFI
59 DF 801 2001 FORD Transit (Otomobil) 7.500,00 TL  500,00     TL 12.02.2018        15:00 Muratlı Malmüdürü Odası   M1
                   
(-) Muratlı Vergi Dairesinden alınan 1 adet taşınırmal (Araç) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif usulu satılacaktır  
(-)Taşınırın (Aracın) ihale bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi (KDV) alınacaktır.        
(-)İsteklilerin ihale gün ve saatinden önce Muratlı Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,  
ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği (Tüzel Kişilerin ayrıca siciline kayıtlı olduğu Makamca 2018 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesi   
imza sirküleri,noterden tasdikli yetki belgesi ) ile birlikte ihale saatine kadar Malmüdürü odasında toplanacak komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.  
(-)Postayla yapılan başvurularda komisyona ihale saatinden sonra ulaşan teklifler dikkate alınmaz.      
(-)İhaleye ilişkin şartnameler Muratlı Malmüdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülüp ücretsiz temin edilebilir    
(-)İlan Olunur                  
                   
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Valiliği

Telefon: (0282) 262 80 80 (3 hat) - Santral.
tekirdag@icisleri.gov.tr