CİNSİ
MARKASI
MODELİ
TAHMİNİ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
MİNÜBÜS
FORD
2000
12.000,00
3.600,00
27.07.2017
11.00
PROJEKTÖR
MARKASIZ
8 ADET
200,00
 
27.07.2017
11.30
JENARATÖR 2 HP BENZİNLİ
ATLAS
1 ADET
210,00
 
27.07.2017
11.30
BENZİNLİ AĞAÇ KESME TESTERESİ KULLANILMIŞ
 
CRİZZLY
 
1 ADET
 
 
20,00
 
27.07.2017
 
11.30
KAYNAK MAKİNASI 140 AMP
 
GUARDİAN
 
1 ADET
 
200,00
 
27.07.2017
 
11.30
İKİLİ TAŞLAMA MOTORU
NUHEİFER
1 ADET
130,00
 
27.07.2017
11.30
ELEKTRİKLİ TEKLİ OCAK
ÖZEN
1 ADET
10,00
 
27.07.2017
11.30
HR 2470 MATKAP KULLANILMIŞ
 
MAKİTA
1 ADET
10,00
 
27.07.2017
11.30
HİLTİ KULLANILMIŞ
MAKİTA
1 ADET
50,00
 
27.07.2017
11.30
RG7000HS 6,5 KW JENARATÖR KULLANILMIŞ
 
REAL
1 ADET
400,00
 
27.07.2017
11,30
NOT: Minibüs dışında satışa konu edilen taşınırlar birlikte satılacak olup, tek olarak satışları yapılmayacaktır. Satışa konu taşınırların Geçici teminat tutarı  ise 369,00 TL dir.
2886 Sayılı Yasanın 17. Maddesi gereğince, ayrıca yukarıda niteliği belirtilen taşınırların 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden satışı Marmaraereğlisi Malmüdürlüğü Malmüdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda ihale edilecektir
  1. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2017 yılında alınmış  tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  1.  Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  2. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Şartname  Marmaraereğlisi Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde mesai saatleri içerisinde  bedelsiz görülebilir.
  4. İhale bilgileri  http://www.tekirdagdefterdarlıgı.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan OlunurBilgi İçin Tel:0 282 613 31 47
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Valiliği

Telefon: (0282) 262 80 80 (3 hat) - Santral.
tekirdag@icisleri.gov.tr