ÇERKEZKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
BULNDUĞU YER
YÖRESİ
PAFTA
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
HİSSE
CİNSİ
AMAÇ
TAHMİNİ BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE ŞEKLİ
TARİHİ
SAAT
Kızılpınar Mahallesi
-
F19B25D2A
883
1
2.719,06
Tam
Arsa
Zirai
36.500,00
7.300,00
Açık Teklif
27.01.2017
14:30
G.M.K.P.
Mahallesi
Kocageçit
31.27.II
10
42
7.035,00
Tam
Tarla
Zirai
9.000,00
1.800,00
Açık Teklif
27.01.2017
15.00
 
Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile gösterilen gün ve saatte Çerkezköy Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralanacaktır.
  1. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  2. Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  3. Şartname Çerkezköy Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.
  4. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.
 
 
 
ÇERKEZKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Valiliği

Telefon: (0282) 262 80 80 (3 hat) - Santral.
tekirdag@icisleri.gov.tr